مشاهده همه 32 نتیجه

موتور ای سی توبلار Bofu EY35-5/28
(220V 28RPM)

1,050,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 49TYZ
(220V 60RPM)

75,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 50KTYZ
(220V 1RPM)

185,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 50KTYZ
(220V 50RPM)

185,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 60KTYZ
(220V 1RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار TYC50A
(12VAC 3-3.6RPM)

55,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 2IK6GN-C
(0.14A – 6W)
(220V – 160RPM)

1,200,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 2IK6GN-C 2GN-15 (0.11A – 6W)
(220V – 90RPM)

980,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 2IK6GN-C 2GN-15 (0.13A – 6W)
(220V – 90RPM)

980,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 41K40GN-C
(0.28A – 40W)
(220V – 250RPM)

1,600,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 50KTYZ
(220V 16.7RPM)

220,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 50KTYZ
(220V 2.5RPM)

185,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 5RK90GN-C
(220V 87RPM)

3,800,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 10RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 15RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 2.5RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 5RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 20RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 30RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 60RPM)

305,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 68KTYZ
(220V 1RPM)

380,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 68KTYZ
(220V 2.5RPM)

360,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار FREE 49TYJ-F
(12VAC 1/240RPM)

تماس بگیرید 66700456

موتور ای سی گیربکس دار FREE 49TYJ-F
(220VAC 1/240RPM)

تماس بگیرید 66700456

موتور ای سی گیربکس دار Oriental 2IK6GN-AW
(110V 58RPM)

980,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار ST-16E
(220V 5-6RPM)

80,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220V 15RPM)
(CW)

85,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220V 15RPM)
(CW/CCW)

85,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220V 2.5RPM)
(CW)

85,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220V 2.5RPM)
(CW/CCW)

85,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220V 35RPM)
(CW)

85,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220V 35RPM)
(CW/CCW)

85,000 تومان